Publikacje - Publications

Publikacje - Publications

Możliwości publikacyjne

Organizatorzy konferencji oferują możliwość publikacji artykułów w następujących czasopismach:

1. Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER). Odpłatność zgodnie z wymogami czasopisma, 70 pkt.

2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia. Publikacja bezpłatna, 20 pkt.

3. Journal of Intercultural Management. Odpłatność zgodnie z wymogami czasopisma, 20 pkt.

Planowane jest również wydanie monografii pokonferencyjnej, wydawnictwo z listy MEiN, 20 pkt. dla autorów rozdziału. Warunkiem wydania monografii jest spójność tematyczna zgłoszonych do niej tekstów.

Publishing opportunities

Organizers of the Conference offer publishing articles in the following magazines:

  1. Entrepreneurial Business and Economics Review (EBER). Payment in accordance to requirements of the journal, 70 points.
  2. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, section H - Oeconomia. Free of charge, 20 points.
  3. Journal of Intercultural Management. Payment in accordance to requirements of the journal, 20 points.

The post-conference monograph is also planned to publishes. Publisher from the ministry list, 20 points for the authors of the chapter. The condition for publishing the monograph is the subject coherence of the submitted texts.