Zakres tematyczny - Theme of the conference

Zakres tematyczny - Theme of the conference

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny konferencji porusza zagadnienia związane z zarządzaniem firmami rodzinnymi,
w szczególności obejmuje następujące obszary problemowe:

 • konkurencyjność firm rodzinnych
 • międzynarodowe problemy zarządzania firmą rodzinną
 • znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w gospodarkach krajowych
 • warunki funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce i UE
 • dylematy sukcesji w firmie rodzinnej
 • strategie sukcesji i rozwoju firm rodzinnych
 • strategie rozwoju firm rodzinnych
 • zarządzanie biznesem rodzinnym
 • rola biznesu rodzinnego w gospodarce
 • przedsiębiorczość w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
 • zarządzanie personelem w firmach rodzinnych
 • problemy kadrowe
 • problemy z kulturą organizacyjną firm rodzinnych
 • innowacje i zarządzanie zmianą w firmach rodzinnych
 • źródła finansowania biznesu rodzinnego
 • marketing w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • sektor MŚP jako dominujące środowisko funkcjonowania firm rodzinnych

Preferowane są artykuły mające formę prezentacji nowych czy też analizy modyfikowanych rozwiązań
w przedstawionym zakresie, jak również omówienia zastosowanych w praktyce rozwiązań oraz studiów przypadku.


 

Theme of the Conference

The scope of the Conference addresses to the management of family businesses, particularly the following problem areas: 

 • competitiveness of family businesses
 • international issues of family business management
 • the importance of family entrepreneurship in national economies
 • conditions of family businesses functioning in Poland and the EU
 • dilemmas of succession in family businesses
 • managing a family business
 • the role of family enterprises in the economy
 • entrepreneurship in family business management
 • personnel management in family businesses
 • staffing issues
 • issues of organizational culture of family businesses
 • innovation and change management in family businesses
 • sources of financing family businesses
 • marketing in family enterprises
 • SME sector as the dominant environment for family businesses

Preference is given to articles to the form of a presentation of new or an analysis of modified solutions
in the presented scope, as well as a discussion about solutions implemented in practice and case studies.